Tikroji Kalėdų prasmė

Autorius: Anonimas

Prieš keletą metų, Kalifornijos valstijoje, JAV, jauna moteris, kaltinama greičio viršijimu, stovėjo prieš teisėją teismo salėje. Teismas prasidėjo ir policininkas paliudijo jos bylą. Išklausęs jį teisėjas paklausė moters: "Kaip gali pasiteisinti?" Ji pagalvojo minutėlę ir pasakė: "Aš kalta, jūsų didenybe". Po to teisėjas pranešė savo nuosprendį: "Užmokėti $ 100 arba uždaryti į kalėjimą.

Tačiau po to įvyko nuostabus dalykas. Visiems teismo salėje matant teisėjas atsistojo, nusivilko savo mantiją, nulipo nuo savo pakylos ir užmokėjo pats jos baudą. Matote, šis teisėjas buvo jaunosios moters tėvas.

Teisėjas stovėjo prieš pasirinkimą. Jis mylėjo savo dukrą, tačiau tuo pat metu buvo teisingas teisėjas. Jis negalėjo pasakyti "kadangi taip labai tave myliu, aš tau atleidžiu, gali eiti". Jeigu jis būtų taip pasielgęs, tuomet jis nebebūtų teisus. Jis būtų sulaužęs įstatymą.

Prieš 2000 metų Dievas tą patį padarė mums. Jis nužengė nuo savo sosto Danguje Savo Sūnaus Jėzaus Kristaus pavidalu tam, kad užmokėtų teismo baudą už visą žmoniją.

Dievas, būdamas teisus teisėjas, turėjo paskelbti visus mus kaltais. Nesvarbu, kaip Jis mus bemylėtų, Jis turėjo paskelbti nuosprendį - mirtis. Bet Jis kartu yra ir mylintis Tėvas: ir iš savo didelės meilės mums Jis užmokėjo mūsų skolą ir nupirko atleidimą mums visiems pats mirdamas ant kryžiaus už mus.

Niekas nėra tobulas. Biblija sako: "Nėra teisaus, nėra nė vieno" (Romiečiams 3,10) Mes visi nusidėjome. Aš nusidėjau, tu nusidėjai, visi mes nusidėjome. Aš tai žinau ir tu tai žinai.

Bloga naujiena yra ta, kad "Atpildas už nuodėmę - mirtis" (Jokūbo 1,15). Kadangi visi mes esame nusidėjėliai, tai tuo visi pasmerkėme save mirčiai. Dievas negali toleruoti nuodėmės. Todėl mirtis reiškia atskyrimą nuo Dievo, pragarą amžiams. Visi mes, tiesiogiai kalbant, esame ant mirties konvejerio. Tai baisu.

Bet geroji žinia yra tai, kad Dievas davė mums Savo viengimį sūnų Jėzų Kristų kaip užmokestį už mūsų nuodėmes. Jėzus Kristus numirė mūsų vietoje.

Šis klausimas yra pats svarbiausias iš visų, kurie bus tau kada nors užduoti. Nuo jo priklausys, ar būsi džiaugsme ar skausme visą ateinančią amžinybę. Šis klausimas yra: Ar tu esi išgelbėtas? Pastebėk, kad neklausiu: ar eini į bažnyčią, arba ar esi gana geras, bet ar tu išgelbėtas?

Niekas negali nei džiaugtis Dievo palaiminimais, nei patekti į Dangų, jeigu nėra išgelbėtas. Jėzus Nikodemui pasakė: "... turi užgimti iš naujo". "Jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės" (Jono 3,3).

Tai ką gi tai reiškia - gimti iš naujo?

Gimti iš naujo - taip paprasčiausiai priimti tai, apie ką tu jau žinai. Pavyzdžiui: Jeigu kas pasakytų man, kad aš paveldėjau $ 10,000,000 tai aš žinočiau, kad tie $ 10,000,000 egzistuoja. Bet vien šitas žinojimas man dar nepadėtų. Aš turiu "paimti" tuos $ 10,000,000 tam, kad galėčiau jais pasinaudoti. Kai aš tuos pinigus "pasiėmiau", jie jau gali man pasitarnauti.

Ta pati tiesa galioja ir dvasiniame pasaulyje. Daugelis žmonių žino "apie" Jėzų. Daugelis žino "apie" Jo mirtį ant kryžiaus. Bet tam, kad atgimti iš naujo, reikia "priimti" Jėzų. Tik tuomet galiu būti išgelbėtas, jeigu aš asmeniškai "priėmiau" Jėzų, .

Kalėjimo prižiūrėtojas klausė Apaštalo Pauliaus: "Ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?" Atsakymas buvo: "Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai" (Apaštalų darbai 16:31). "Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas" (Romiečiams 10,13).

Patys savęs mes išgelbėti negalime. "Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų - tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų" (Efeziečiams 2,8-9).

Dievas nori, kad visi būtų išgelbėti. Dievas trokšta mus išgelbėti. Paprastas Dievo išgelbėjimo planas sako, kad tu gali būti išgelbėtas ir šiandien. Nesvarbu, ką tu esi padaręs arba kur buvęs. Tiesiog šaukis Viešpaties nusižeminęs, melsk jo išgelbėjimo. Malda - tai pašnekesys su Dievu. Ji gali būti, pavyzdžiui, tokia, tačiau Dievui svarbiausia jūsų širdis:

"Viešpatie, esu nusidėjėlis. Aš gailiuosi dėl savo nuodėmių. Aš atgailauju (keičiuosi), prašau sau Tavo malonės. Aš tikiu, kad Jėzus Kristus yra Tavo Sūnus, ir kad Jis mirė mano vietoje, buvo palaidotas ir prikeltas mano išteisinimui. Dabar aš priimu Jėzų Kristų į savo gyvenimą, priimu kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją."

Jeigu iš tiesų nusižeminsi, atgailausi ir melsiesi panašia malda, tai atgimsi ten, kur esi.

Tai yra taip paprasta - padaryk tai šiandien, nes rytoj gali būti vėlu "Jei šiandien išgirsite Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių" (Hebrajams 3:7) sako Dievo Dvasia visiems mums. Ieškokime Jo, kol dar galime Jį rasti, nes ateis laikas, kada ieškosi ir šauksies, tačiau nebegalėsi Jo rasti.

Jėzus sako: "Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, ir jis su manimi" (Apreiškimo 3:20). Įsiklausykite į savo širdį - gal būtent dabar Viešpats beldžiasi į jūsų širdies duris ir prašosi įleidžiamas? Neatstumkite Dievo dovanos dabar, nes kitą kartą gali būti jau vėlu.

"Todėl, kol tebegalioja pažadas įeiti į Jo poilsį, bijokime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs. Mums, kaip ir jiems [pražuvusiems], buvo paskelbta Evangelija [Geroji naujiena]. Bet išgirstas žodis neišėjo jiems į naudą, nes nebuvo sujungtas su girdėjusių tikėjimu. O mes, įtikėjusieji, einame į tą poilsį" (Hebrajams 4:1-3).


Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: Kalėdos teismas nuosprendis Kristus
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2020-9-23
Atgal į turinįAtgal į turinį