Mūsų bažnyčios tikėjimo išpažinimas

 

Čia pateikiame trumpą mūsų bažnyčios "tikėjimo išpažinimą", t.y. svarbiausius mūsų tikėjimo teiginius. Jie yra paremti Biblija.

 

 

1. Mes tikime, kad Biblija, kurią sudaro 66 knygos, Senasis ir Naujasis Testamentai, tekstai yra neklaidingas, patikimas ir įkvėptas Dievo Žodis. Biblija yra aukščiausias autoritetas visuose mūsų tikėjimo ir praktikos klausimuose. (2 Timotiejui 3,16; 2 Petro 1,20-21).

 

2. Mes tikime, kad yra vienas tikrasis Dievas ir egzistuojantis trijuose asmenyse - Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje - trys Asmenys, tačiau vienas Dievas. (Pakartoto Įstatymo 6,4; Mato 28,19; 1 Korintiečiams 8,6; Efeziečiams 3,3-14; 1 Petro 1,2; Apreiškimas Jonui 5,9-10).

 

3. Mes tikime, kad Jėzus Kristus, amžinai egzistuojantis, yra Dievo vienagimis Sūnus, kuris tapo žmogumi, tačiau nesusitepė nuodėme; buvo pradėtas Šventąja Dvasia ir gimė iš mergelės Marijos; Jis yra pilnai Dievas ir pilnai žmogus. (Luko 1,30-35; Jono 1,1-15; Filipiečiams 2,5-8; Kolosiečiams 1,15).

 

4. Mes tikime, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą, tačiau įkrito į nuodėmę, dėl ko atėjo net tik fizinė, bet ir dvasinė mirtis - atskyrimas nuo Dievo. (Pradžios 1,26,27; 2,16,17; 3,6-19; Romiečiams 3,10-23; 6,23).

 

5. Mes tikime, kad Viešpats Jėzus Kristus kentėjo ir mirė kaip pakeičianti auka už viso pasaulio nuodėmes. Jis prisikėlė iš mirusiųjų kūne, kuriame Jis buvo nukryžiuotas; šiame pagarbintame kūne jis pakilo į Dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje kaip bažnyčios galva, užtaria šventuosius kaip mūsų aukščiausiasis kunigas. (Luko 24; Apaštalų darbų 1,9-11; Romiečiams 5,8-10; Efeziečiams 1,20-23; 1 Petro 3,18).

 

6. Mes tikime, kad žmogus yra prarastas ir privalo užgimti iš naujo tam, kad įeitų į Dievo Karalystę. Išgelbėjimas yra vien tik iš malonės per asmeninį tikėjimą į Kristaus ant kryžiaus atliktą darbą. Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Mūsų išgelbėjimas yra nepažeidžiamas amžiams ir yra palaikomas saugus Dievo jėga. (Jono 1,12; 3,3-7; Efeziečiams 2,8,9).

 

7. Mes tikime, kad Kristaus Kūnas yra sudarytas iš visų, kurie tiki į Jį. Tačiau Naujojo Testamento bažnyčioje šis Kūnas pasireiškia per vietinę grupę pakrikštytų tikinčiųjų, susibūrusių kartu dėl Jo ir Evangelijos skleidimo. Krikštas ir Viešpaties vakarienė yra nekintami priesakai vietinei bažnyčiai iki mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimo. (Morkaus 16,15; 1 Korintiečiams 12,12; Efeziečiams 1,22,23).

 

8. Mes tikime Didžiuoju Jėzaus Pavedimu - Eikite ir padarykite mokytiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami juos laikyti visa, ką aš esu jums įsakęs. Tai yra pagrindinis bažnyčios ir visų tikinčiųjų į Kristų uždavinys. (Mato 28,18-20).

 

9. Mes tikime antruoju Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimu. (Mato 24,29-42; 1 Tesalonikiečiams 4,16-18; Apreiškimas Jonui 19,11-20,15).

 #

Dėl tikėjimo

Tai kuo jūs skiriatės nuo Visuotinės katalikų Bažnyčios, kuri savo šaknimis siekia apaštalus ir yra tiesiogiai paties Kristaus įsteigta? O kada atsirado baptistų Bažnyčia?

 
 #

Kuo mes skiriamės?

Ačiū už klausimą. Norėčiau paanalizuoti kai kurias prielaidas, užslėptas jūsų klausime bei atsakyti į jas.

Kokiu būdu kuri nors bažnyčia gali kildinti save iš apaštalų ir Kristaus? Matyt čia galimi keli svarstymo būdai:

1. Kūniškas paveldėjimas (pagal kraują). Paprastai mes žinome, kas yra mano tėvai ir seneliai bei proseneliai todėl, kad žinome "kraujo liniją" arba kūniško paveldėjimo liniją. Bažnyčiai tai netaikytina, nors kai kurie fantastai savo knygose bando pritaikyti tai ir dvasinei prasmei...

2. Organizacijos perimamumas. Kai, tarkime, organizacija išlaiko savo pavadinimą ir principus per daugelį metų, mes suprantame, kad tai vis dar ta pati organizacija. Pvz. Romos katalikų bažnyčia yra ta pati bažnyčia, kaip ir inkvizicijos laikais, bei dar anksčiau. Tačiau Kristaus ir Apaštalų laikais tokios organizacijos nebuvo, nebuvo nei popiežiaus su jo dabartine valdžia. Taigi, organizacijos paveldėjimo požiūriu apie Romos katalikų bažnyčią negalėtume teigti, kad ji kilusi iš Apaštalų sukurtos organizacijos.

3. Dvasinio paveldo perimamumas. Šiuo atveju žiūrima į mokymo (doktrinos) ir praktikos tęstinumą per įvairius laikus. Toks svarstymas atitinka paties Kristaus žodžius:

  Mt 12,50 'Kiekvienas, kas vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra mano brolis, ir sesuo, ir motina'. 

 

Dar apaštalų gyvenimo metais atsirasdavo įvairių grupių, kurios teigdavo turinčios tikrąją tiesą ar ypatingą paveldėjimą nuo Kristaus. Tačiau jei jie nesilaikydavo Kristaus mokymo - jie buvo atmestini.

Šiais laikais kiekviena bažnyčia (nesvarbu, kada ji užregistruota juridinių asmenų registre ar dar kur nors), kuri seka Kristaus pėdomis ir moko to, ko mokė Kristus, savo šaknimis siekia Kristų ir Apaštalus.

Kita vertus, kiekviena bažnyčia, kuri nesilaiko Kristaus mokymo, neklauso Jo žodžių, pati save yra atskyrusi nuo Kristaus visuotinės bažnyčios ir turėtų atgailauti bei sugrįžti pas Kristų. Ir nėra svarbu, ar ta bažnyčia turi kraujo ar organizacinį paveldėjimą nuo Apaštalų laikų.

Kristaus gyvenimo šioje žemėje laikais religiniai žydai irgi didžiavosi savo, kaip Abraomo vaikų, paveldu. Į tai Kristus atsakė tokiais žodžiais:

Jn 8,39 Jie atsiliepė: 'Mūsų tėvas Abraomas!' Jėzus jiems tarė: 'Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte Abraomo darbus.

Apaštalas Paulius tai apibendrina tokiais žodžiais:

Gal 3,7 Todėl supraskite, kad Abraomo sūnūs yra tie, kurie tiki.

Taigi, ne kraujo ar tradicijos paveldėjimas mus daro Abraomo vaikais, o tikėjimas Jėzumi. Taip pat ne organizacinis ar kraujo paveldėjimas daro bažnyčią Kristaus, o tai, ar bažnyčia tiki Kristumi, ar garbina Jį vykdydama Jo valią.

Todėl nereiktų remtis savo šimtametėmis tradicijomis, bet geriau pasižiūrėti, ar iš tiesų esame Kristaus mokyme ir ar sekame Juo. Net jeigu Baptistai buvo minime jau 16 amžiuje - tai mums nieko neduos Dievo akivaizdoje, jeigu nesilaikysime Kristaus. Ir kita vertus - jeigu kuri kita bažnyčia, kuri susibūrė tik šiemet, bet laikosi Kristaus ir Apaštalų mokymo - tai ji taip pat yra savo šaknimis besiremianti į Kristaus sukurtą bažnyčią ir pati tokia yra - niekas tokių teneniekina.

****

Kas liečia mūsų panašumą su katalikais - mes laikomės Šventojo Rašto. Kiek katalikai jo taip pat laikosi - tiek mes ir panašūs į juos. Yra tikrai nemažai katalikų, kurie seka Kristumi ir patinka Dievui. Ir yra daug tokių, kurie net netiki Dievu - į juos mes tikrai nepanašūs.

 
 #

Meile Tikejimas Geris tai vientisa

Manau nereikia skirstyti tikėjimo, Kai kas nors tave pakvies į vestuves, nesėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave, ir atėjęs tas, kuris tave ir jį pakvietė, netartų tau: 'Užleisk jam vietą!' Tada sugėdintas turėsi sėstis į paskutinę vietą.

Kai būsi pakviestas, eik ir sėskis paskutinėje vietoje, kad tas, kuris tave pakvietė, atėjęs galėtų pasakyti: 'Bičiuli, persėsk aukščiau!' Tada tau bus garbė visų prie stalo sėdinčiųjų akivaizdoje.

Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.
reikia paprasčiausiai buti tiriems ,geriems.Viskas DIEVO rankose ir jo valioje.Paprasčiausia reikia TIKETI

 
 #

AMEN!!!

AMEN!!!

 
 #

Džiugu buvo paskaityti apie Jėzaus Kristaus bažnyčią

Paguodė širdį atsakymas:visi kurie tiki į Jėzų Kristų yra jo mokiniai ir "laikosi Kristaus ir Apaštalų mokymo - tai ji taip pat yra savo šaknimis besiremianti į Kristaus sukurtą bažnyčią ir pati tokia yra - niekas tokių te neniekina."

 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Įrodymai, patvirtinantys Dievo egzistavimą ir Jo dovaną, yra daugiau nei įtikinantys. Tačiau tie, kuriems nereikia Jo ar Jo dovanos, visuomet suras būdų, kaip to nepriimti.

— Blaise Pascal

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“