Tikra laisvė

Laisvė 

Ar jūs esate savo gyvenimo šeimininkas? Ar turite laisvą valią nuspręsti kuo būsite ir ką darysite? Dauguma jaunų žmonių atsakys teigiamai, tuo tarpu pagyvenę bus santūresni, nes jau žino kiek jų svajonių išsipildėSmile.

Atsiverskime Bibliją. Patarlių knygos 19,21 (Pat 19,21) skaitome: „Daug sumanymų žmogaus širdyje, bet tik Viešpaties valia įvyksta“. O Laiške efeziečiams 2,10 (Ef 2,10) parašyta: „Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“. Laiške hebrajams 13,8 (Heb 13,8) teigiama: „Jėzus Kristus yra tas pats vakar šiandien ir per amžius“. Taigi, akivaizdu, kad Dievas valdo visas aplinkybes. Jis nesikeičia ir vykdomas tik Jo planas.

Dievas nesikeičia, tačiau keičiasi žmogus. Kas gi priklauso nuo žmogaus, jei Dievas valdo visas aplinkybes? Šventajame Rašte matome, kad Dievas davė žmogui tam tikrą laisvę tam tikriems dalykams. Pavyzdžiui, Pradžios knygos 1,28 (Pr 1,28) Dievas sako: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės!“

Vis tik didžiausią laisvę žmogus turi savo viduje. Pažvelkime į keturis dalykus, kuriuos Dievas pavedė žmogui valdyti ir saugoti:

1.      Širdis. „Šiandien, jei išgirsite Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių“, Heb 4,7.

2.      Protas. „Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia“, Rom 12,2.

3.      Siela. „Mano siela yra nuolat mano rankoje, tačiau Tavo įstatymo nepamirštu“, Ps 119,109.

4.      Kūnas. „Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, - tai jūsų sąmoningas tarnavimas“, Rom 12,1.

Ne veltui didžiausias Dievo įsakymas apima šiuos keturis dalykus: „Mylėk Viešpatį savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgomis ir visu savo protu, ir savo artimą kaip save patį“, Lk 10,27.

Dabar, žinodami kas yra mūsų valioje, jau galime ieškoti, kame gi glūdi mūsų laisvė. Dievo valia tobula (Rom 12,2). Jėzus Kristus pasiaukojo už mus mirdamas ant kryžiaus, prisiimdamas bausmes už mūsų nuodėmes (1 Kor 15,3) ir padarydamas mus Dievo vaikais. Dievas mums davė savo Šventąją Dvasią, kuri įveda mus į tiesą (Jn 16,13) ir suteikia jėgos gyventi pagal Jo planą (Ef 1,13-14). Jėzus sako: „Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“, Jn 8,32. O 2-ame laiške korintiečiams 3,17 (2 Kor 3,17) apaštalas Paulius rašo: „Viešpats yra Dvasia. O kur Viešpaties Dvasia ten laisvė“. Taigi tikroji laisvė yra Dievo vaiko laisvė gyventi pagal Dievo Tėvo planą Jėzuje Kristuje Šventosios Dvasios galia. Trumpiau tariant – būti viena su Dievu. Jėzus tokią vienybę išreiškė žodžiais: „Tą dieną jūs suprasite, kad Aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir Aš jumyse“, Jn 4,20.

Kaip gi įgyti Dievo vaiko laisvę?

Reikia tikėti Kristaus auka už mus ir mylėti Viešpatį savo Dievą visa savo širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgomis ir visu savo protu.

To ir linkiuSmile.

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Labiau Dievui tarnaujame kai pasipriešiname pagundymams, nei daugybe formalių maldų.

— William Penn (1644–1718)

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“