Biblija apie alkoholį

Autorius: D.R.

Fermentuoti gėrimai buvo žmonių vartojami nuo tada, kai Nojus po tvano pasigamino vyno ir pasigėrė (Pr 9,20-21). Kitoje eroje, iki atsirandant distiliuotiems gėrimams, savo sudėtyje turintiems kur kas didesnį alkoholio kiekį (iki aštuonių kartų daugiau negu vyne), Jėzus galėjo paversti vandenį vynu per vestuvių iškilmes Kanoje (Jn 2,1-11), ir Paulius galėjo patarti Timotiejui: "... vartok truputį vyno dėl skrandžio ir dažnų negalavimų" (1 Tim 5,23). Viduriniais amžiais pradėjus vartoti distiliuotus gėrimus, smarkiai padaugėjo problemų dėl alkoholio. Plačiai paplitęs alkoholio, kaip sąmonę veikiančios medžiagos, vartojimas mūsų amžiuje daugybei milijonų žmonių sukėlė baisių problemų ir atnešė nenusakomų kančių. Nors Biblijos laikais situacija dėl alkoholio buvo ne tokia kaip šiandien, daug Biblijos epizodų kalba apie alkoholį ir jo sukeliamą blogį. Šventame Rašte aiškiai kalbama apie kai kuriuos svarbius, su alkoholiu susijusius, dalykus. I. Visišką susilaikymą nuo alkoholio Biblija pateikia kaip idealą

1. Nazariečiai. "Viešpats dar kalbėjo Mošei ir tarė: Vyriškis ar moteriškė, kaip bus padarę apžadą pasišventinti Viešpačiui, susilaikys nuo vyno ir nuo visko, kas gali nugirdyti... nevalgys nei šviežių vynuogių, nei džiovintų per visą laiką, kolei lieka pašvęsti apžadu Viešpačiui; nevalgys nieko, kas imama iš vynuogyno, nuo sausos uogos lig grūdeliui" (Sk 6,1-4).

2. Danielis. "Bet Danielis nusistatė savo širdyje nesusitepti ... vynu..." (Dan 1,8).

3. Jonas Krikštytojas."Bet angelas jam tarė: Nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis Viešpaties akyse. Jis negers vyno ir jokių svaigalų... bus kupinas Šventosios Dvasios..." (Lk 1,13-15).

II. Biblija pripažįsta alkoholio pavojų

"Vynas gimdo paleistuvystę ir triukšmingą girtuoklystę; kas jais gėrisi, nebus išmintingas" (Pat 20,1).

"Klausyk, mano sūnau, ir būk išmintingas, ir vesk tiesiu keliu savo sielą. Nebūk girtuoklių puotose..." (Pat 23,19-20).

"Kam vargas? Kieno tėvui vargas? Kam vaidai? Kam duobės? Kam be priežasties žaizdos? Kam paraudusios akys? Argi ne tiems, kurie gaišta prie vyno ir rūpinasi tuštinimu taurių? Nežiūrėk į vyną, kad jis gelsvai žiba, kad jo spalva stikle blizga. Jis įeina švelniai, bet galų gale įgelia kaip gyvatė ir kaip angis išlieja nuodus. Tavo akys stebės svetimtautes ir tavo širdis kalbės nedorus dalykus" (Pat 23,29-33).

III. Biblija smerkia girtavimą

"Nes kurie leidžia laiką gėrimuose ir lėbauja, eina į neturtą..." (Pat 23,21).

"..kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi... girtavimo, palaidumo..." (Rom 13,13).

"Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai... nei girtuokliai... nepaveldės Dievo karalystės" (1 Kor 6,9-10).

"Kūno darbai gerai žinomi: tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, smaguriavimai ir panašūs dalykai... tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės" (Gal 5,19-21).

"... o vyskupas turi būti... ne girtuoklis..." (1 Tim 3,2-3; Tit 1,7).

"... ir diakonai privalo būti... ne besaikiai vyno gėrėjai..." (1 Tim 3,8).

"Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios" (Ef 5,18).

IV. Biblijoje išdėstytos priežastys, kodėl krikščionis neturėtų gerti alkoholinių gėrimų

1. Dievas nori, kad mes rūpintumėmės savo kūnu. "Taigi dėl Dievo pasigailėjimų aš maldauju jus, broliai, atnašauti savo kūnus, kaip gyvą, šventą, Dievui patinkamą auką; tai tebūnie jūsų dvasinis Dievo garbinimas! Ir nesusivienodinkite su šituo pasauliu, bet persikeiskite savo dvasios atnaujinimu, kad jūs galėtumėte ištirti, kas yra Dievo valia, kas yra gera, Dievui patinkama ir tobula" (Rom 12,1-2).

2. Tavo kūnas yra vieta, kur gyvena Dievo dvasia neteršk jo. "Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios..?" (1 Kor 6,19). "Mes esame gyvojo Dievo šventovė... Todėl: "Išeikite iš jų tarpo ir atiskirkite", sako Viešpats, ir nelieskite suteptų daiktų. Tuomet aš jus priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite mano sūnūs ir dukterys, taip sako visagalis Dievas". Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių, su Dievo baime siekdami šventumo" (2 Kor 6,16; 7:1).

3. Krikščionio gyvenimas neturėtų būti blogu pavyzdžiu norintiems sekti Kristumi. "Tad... pasiryžkime nebeduoti broliui akstino nupulti. Verčiau nevalgyti mėsos, negerti vyno ir vengti visko, kas gali papiktinti ar nusilpninti brolį" (Rom 14,13-21). "Vis dėlto žiūrėkite, kad jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems" (1 Kor 8,9).

4. Krikščionys visados turėtų valdyti savo mintis ir veiksmus. Alkoholiniai gėrimai silpnina savitvardą ir, tuo būdu, veda į kitas nuodėmes. "... budėkime ir būkime blaivūs!" (1 Tes 5,6). "Todėl, susijuosę savo dvasios strėnas, būkime blaivūs..." "... būkime santūrūs ir blaivūs..." (1 Pt 4,7). "Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti" (1 Pt 5,8).

5. Nei vienam neduota teisė sukelti skausmą ir kančią nekaltiems žmonėms. Kai kurie iš savo žmonos ar vaikų atima rūbams bei maistui skirtus pinigus, kad iššvaistytų juos alkoholiniams gėrimams. Taip pat dėl alkoholio vairuotojų sukeltose autokatastrofose dažnai žūsta ar sužalojami daugybė žmonių. Išvada:

Nors visiško susilaikymo nuo vyno, turinčio palyginti mažai alkoholio, Biblijos laikais nebuvo reikalaujama, tiek bendri Biblijos principai, tiek atskiri Biblijos mokymai įkvepia šių dienų krikščionis susilaikyti nuo šio pavojingo narkotiko. Biblija taip pat skatina krikščionių pastangas išlaisvinti visuomenę nuo asmenybę gniuždančio alkoholio. Mes turime vadovautis Šventame Rašte nurodytais principais.

Mūsų gyvenimo būdui būdingas poreikis stimuliuotis alkoholiu, bet Biblija moko, kad vidinė ramybė, džiaugsmas ir meilė ateina per Šventąją Dvasią. Tai yra įmanoma, kai Viešpats Jėzus Kristus yra mūsų Gelbėtojas.


Ką manote apie šį straipsnį?
-Puikus!-Neblogas-Nekoks-Per ilgas-Gero ilgio-Per trumpas 
Jūsų komentarai:

Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: Vynas gėrimai alkoholis girtavimas Biblija nuodėmė
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2016-3-12
Atgal į turinįAtgal į turinį