Biblija apie pinigus

Autorius: D.R.

Nedaug dalykų rūpi žmonėms labiau už pinigus. Per didelis jų kiekis gundo mus būti nejautriais kitų poreikiams; kai jų nepakanka, patiriame alkį, badą, ligas ar net mirtį. Per didelis jų kiekis kartais veda į stabmeldystės nuodėmę; per mažas priverčia kęsti nepriteklių. Pinigai yra vienas didžiausių šio pasaulio rūpesčių; neplaningas jų panaudojimas yra viena pagrindinių šeimos sunkumų priežasčių. Biblijos laikais turtas irgi buvo matuojamas sidabru ar auksu; taip pat tokia nuosavybe kaip gyvuliai bei žemės valdos. Prieš 500 metų, iškilus kapitalizmui, pinigai virto pagrindine turo išraiška.

1. Darbas yra gėris ir jo atlyginimui Dievas pritaria.

"6 dienas darbuosies ir dirbsi visus savo darbus" (Iš 20,9).

"Kas nenori dirbti, tenevalgo!" (2 Tes 3,10).

"Bet ir tai, kad žmogus valgo ir geria, ir naudojasi gėrybėmis iš savo darbo, yra Dievo dovana". (Ekl 3,13).

"... nes darbininkas vertas savo užmokesčio" (Lk 10,7), "... artojas turi arti su viltimi ir kūlėjas turi kulti su viltimi gauti savo dalį" (1 Kor 9,10).

2. Dievas primena mums, kad Jis yra tas, kam priklauso visi turtai ir Jis patiki dalį jų mums.

"Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę" (Pr 1,1). "Mano yra sidabras ir mano yra auksas, sako kareivijų viešpats" (Ag 2,3).

"Kad atmintumei Viešpatį, savo Dievą, jog jis yra tau suteikęs jėgų, idant taip įvykdytų savo sandorą..." (Įst 8,18).

3. Dievas tikisi, kad mes nesavanaudiškai dalinsimės turtą.

"Dievas myli linksmą davėją" (2 Kor 9,7).

1) Mes turime skirti pinigų Dievo darbams paremti per bažnyčią ir kitas krikščioniškas organizacijas.

"Atskirsi dešimtą dalį visų savo vaisių, kurie kas metai uždera dirvoje" (Įst 14,22).

"Ar leista žmogui vogti iš Dievo, kad jūs vagiate iš manęs? Jūs sakote: Kuo mes tave užgavome? Dešimtinėmis ir aukomis" (Mal 3,8).

"Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė paaukojo daugiausia iš visų, kurie įdėjo į atnašų skrynią. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius" (Mk 12,43-44).

2) Šventasis Raštas moko, kad mes turime dalintis savo pinigais su mažiau už mus turinčiais.

"Nestigs beturčių tavo gyvenamojoje žemėje; todėl aš tau įsakau atidengti ranką savo nuskurdusiam broliui ir beturčiui, kuris pasilieka su tavimi šalyje" (Įst 15,11).

"Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui" (Žyd 13,16).

"Šio pasaulio turtuoliams... Tegul jie daro gera, lobsta gerais darbais, esti dosnūs, dalijasi su kitais" (Tim 6:17-18).

4. Mes turime mokėti mokesčius vyriausybei pinigais, bet savo gyvybes mes skolingi Dievui, ne žmonėms.

"...farizėjai... tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinį... paklausti"... valia mokėti mokesčius Cezariui ar ne?" Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: "...parodykite man mokesčių pinigą!" Jie padavė jam denarą. Jis paklausė: "Kieno čia paveikslas ir įrašas?" Jie atsakė: "Ciesoriaus". Tuomet Jėzus tarė:

"atiduokite tad, kas Ciesoriaus, Ciesoriui, o kas Dievo Dievui" (Mt 22,15-21).

5. Dievo karalystė yra svarbesnė už pinigus. Savo gyvenime pirmenybę turime teikti Dievo karalystei.

"Bet Jėzus atsakė: "parašyta:

"Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų" (Mt 4,4).

"Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta" (Mt 6,33).

"Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį" (Mt 13,45).

"... jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto" (Lk 12,15).

"Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys" (Lk 14,33). "Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukite sau lobį danguje, kur vagys neįsilaužia ir nevagia" (Mt 6,19-20) .

6. Krikščionys savo gyvenime neturi vadovautis pinigais. Pinigai niekad neturi tapti mūsų šeimininkais.

"Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai" (Mt 6,24).

"O Dievas gali jį gausiai apdovanoti įvairiomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo" (2 Kor 9,8).

"Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs:

"Niekada aš nepamesiu ir neapleisiu" (Žyd 13,5).

"Tad neklauskite, ką valgysite ar gersite, ir nebūgštaukite! Visų tų dalykų labai vaikosi šio pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia (Lk 12,29-30).

7. Mes privalome atsiminti, kad su pinigais susiję dideli pavojai ir pagundos.

"Tada Jėzus tarė savo mokiniams:

"Iš tiesų sakau jums: turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę" (Mt 19,23-24).

"Jėzus atsakė: "...eik parduok, ką turi, išdalink vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane". Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto" (Mt 19,21-22).

"Nevogsi" (Iš 20,15).

"Negeisi tavo artimo... jokių dalykų, kurie yra jo" (Iš 20,17).

"Nelaimė tam, kas .... veltui slegia savo prietelį ir jam neatiduoda jo užmokesčio" (Jer 22,13).

"Dėl trijų, net dėl keturių... piktadarybių aš nepakeisiu savo nutarimo, nes jie pardavė teisųjį už pinigus ir beturtį už kurpes" (Am 2,6).

"Neklyskite! Nei ištvirkėliai..., nei vagys, nei gobšai,... nei plėšikai nepaveldi Dievo karalystės. Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia" (1 Kol 6,9-11).

"Nagi, dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų! Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis" (Jok 5,1-3).

"Visų blogybių šaknis yra godumas pinigams. Daugelis, jų vaikydamiesi, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe kančių" (1 Tim 6,10).

Biblija kalba ir apie pinigus. Dievas rūpinasi mūsų požiūriu į materialius dalykus. Pinigai yra naudingas įrankis, bet blogas šeimininkas. Būdami krikščionys, visuose savo piniginiuose reikaluose turime klausyti Jėzaus Kristaus proto ir dvasios.

Jei norite sužinoti daugiau, kaip tvarkyti savo asmeninius finansus ir ką apie tai moko Šventasis Raštas (Biblija) - junkitės į nemokamą internetinį kursą „Finansinė laisvė“, kurį lietuviams dovanoja tarnystė „ieškau Dievo“.


Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius:
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2020-9-23
Atgal į turinįAtgal į turinį